Organizujemy

Organizujemy
wycieczki szkolne,
wycieczki krajowe i zagraniczne
oraz wyjazdy
szkoleniowo-integracyjne.
 

Ceny do

uzgodnienia w

zależności od

ilości osób.


Proponujemy

bardzo

atrakcyjne

ceny dla

małych grup.Drukuj

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ FIRMĘ

 Organizacja Imprez Turystycznych Rekreacyjnych

Sportowych i Szkoleniowych " Błękitna "

 NIP 618 145 95 89

Wpis do rejestru organizatora turystyki nr 652

ZAWARCIE UMOWY

1.   Zawarcie umowy następuje po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej i wpłaceniu zaliczki w wysokości 20 % -30% wartości imprezy.

         2.    Przy umowie- obozu dla dzieci i młodzieży opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć odpowiednio wypełnioną kartę uczestnika obozu 14 dni przed wyjazdem i zaakceptować regulamin.

         3.Jeśli zawarta umowa nie stanowi inaczej Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości imprezy w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni przed jej rozpoczęciem.

         4.  Niedopełnienie przez Uczestnika obowiązku uzupełniania wpłaty jak w pkt. 3 spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy przez Uczestnika. Biuro nie ma obowiązku poinformowania o tym fakcie zainteresowanych osób. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

5. OIT "Błękitna" zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodów od niego niezależnych,

wynikających wskutek działania sił wyższych.

6.W przypadku odwołania imprezy OIT "Błękitna" gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionych wpłat.

REZYGNACJA Z IMPREZY

1.      Uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z udziału w imprezie. Za datę rezygnacji przyjmuje się:

- dzień wpływu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z imprezy,

- dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.

2.     Koszty rezygnacji ( jeśli umowa nie stanowi inaczej ):

- 80% potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy,

- 90% potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji od 6 do 1 dnia przed rozpoczęciem imprezy,

- powyżej 90% potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji w dniu imprezy bądź nie zgłoszenia się na zbiórkę.

Jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty przez organizatora. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów biuro może przystąpić    po dacie końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał.

3.      OIT "Błękitna" nie obciąży Uczestnika kosztami rezygnacji, jeżeli wskaże on osobę spełniającą warunki

udziału w imprezie i przejmie jego obowiązki wynikające z warunków uczestnictwa w terminie 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

4.     OIT ,,Błękitna,, informuje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprez turystycznych.

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

1.      OIT "Błękitna" jest odpowiedzialne za realizację imprezy zgodnie z programem oraz za należytą jakość

świadczeń. Wszelkie ewentualne reklamacje z tego powodu Uczestnik musi złożyć w formie pisemnej - niezwłocznie, także drogą mailową. Najlepiej jeszcze w trakcie trwania imprezy. Okres przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata od zakończenia imprezy.

2     .Poprzez realizację świadczeń rozumie się wykonanie wszystkich punktów ujętych w programie.

3.      OIT "Błękitna" jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i usunięcie uchybień ,jeśli to możliwe w rozsądnym czasie wyznaczonym przez uczestnika oraz do udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi listem poleconym lub drogą mailową w terminie do 30 dni.

4.      OIT "Błękitna" ma obowiązek dokonania zwrotu całości lub części wpłat na imprezę oraz innych

uzasadnionych roszczeń w terminie 10 dni od daty rezygnacji Uczestnika, lub od daty uznania reklamacji.

5.      Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych wyrządzonych przez siebie szkód w czasie trwania imprezy na rzecz OIT"Błękitna" lub osób trzecich.

6.      OIT "Błękitna" ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (za granicą).

7.      Niniejsze warunki uczestnictwa i oferta stanowią integralną część umowy.

8.     Stronami umowy są: OIT "Błękitna" i Uczestnik imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W warunkach nie uregulowanych umową z Uczestnikiem zastosowanie mają odpowiednio:

   - Ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia: 24.11.2017r,

   - przepisy Kodeksu cywilnego.

Do rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa OIT "Błękitna"

określa jako właściwy Sąd Rejonowy w Kaliszu.

 ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH "Błękitna"

mgr JOANNA KIERUZEL