Organizujemy

Organizujemy
wycieczki szkolne,
wycieczki krajowe i zagraniczne
oraz wyjazdy
szkoleniowo-integracyjne.
 

Ceny do

uzgodnienia w

zależności od

ilości osób.


Proponujemy

bardzo

atrakcyjne

ceny dla

małych grup.Drukuj

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ

Organizacja Imprez Turystycznych Rekreacyjnych

Sportowych i Szkoleniowych "Błękitna"

 NIP 618 145 95 89

Wpis do rejestru Organizatora Turystyki nr 652

 

ZAWARCIE UMOWY

 

1.   Zawarcie umowy następuje po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej lub dla grup umowy- zamówienia przez Zamawiającego i przedpłaty w wysokości 20 % -30% wartości imprezy. Przedpłata wliczona jest w cenę imprezy i stanowi  zabezpieczenie umowy.

            2. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości imprezy w nieprzekraczalnym terminie podanym w umowie..

            3.  Niedopełnienie przez Uczestnika obowiązku uzupełniania wpłaty spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy przez Uczestnika.

              Biuro nie ma obowiązku poinformowania o tym fakcie zainteresowanych osób. Przedpłata nie podlega zwrotowi, ponieważ jest równa kosztom  organizacji imprezy poniesionym przez organizatora (zadatki w obiektach zakwaterowania i za transport - kary umowne, zadatki rezerwacyjne: przewodnika ,pilota, w obiektach zwiedzania ; w przypadku zamówień imprez dla grup, także koszt niewykorzystanego miejsca w busie, ponieważ impreza obliczona jest na określoną ilość osób ,a koszt transportu nie ulega zmianie).

           4. OIT "Błękitna" zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z powodów od niego niezależnych, wynikających wskutek działania sił wyższych.

           5. W przypadku odwołania imprezy OIT "Błękitna" gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionych wpłat.

 

REZYGNACJA Z IMPREZY

 

1.      Uczestnik może dobrowolnie zrezygnować z udziału w imprezie. Za datę rezygnacji przyjmuje się:

- dzień wpływu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z imprezy,

- dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału.

2.     Koszty rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora (jeśli umowa nie stanowi inaczej):

             -do 30 % potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji od 30 do 21 dnia przed rozpoczęciem imprezy,

             -do 50 % potracenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji od 20 do 14 dnia przed rozpoczęciem imprezy,

-do 70 % potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji od 13 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy,

-do 80 % potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji od 7 do 2 dnia przed rozpoczęciem imprezy,

-do 90% potrącenia ceny imprezy w przypadku rezygnacji na 1 dzień przed datą wyjazdu bądź nie zgłoszenia się na zbiórkę.

Jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty przez organizatora .Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów biuro może przystąpić po dacie końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał.

3.      OIT "Błękitna" nie obciąży Uczestnika kosztami rezygnacji, jeżeli wskaże on osobę spełniającą warunki udziału w imprezie i przejmie jego obowiązki wynikające z warunków uczestnictwa przed rozpoczęciem imprezy.

4.     OIT ,,Błękitna,, informuje o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprez turystycznych.

5       Możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa ( umowa na odległość ) w terminie 14 dni od jej zawarcia ,chyba że     negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie przez uczestnika lub jego reprezentanta.

 

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ

 

1.      OIT "Błękitna" jest odpowiedzialne za realizację imprezy zgodnie z programem oraz za należytą jakość

świadczeń. Wszelkie ewentualne reklamacje z tego powodu Uczestnik musi złożyć w formie pisemnej - niezwłocznie, także drogą mailową. Najlepiej jeszcze w trakcie trwania imprezy. Okres przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata od zakończenia imprezy.

2     .Poprzez realizację świadczeń rozumie się wykonanie wszystkich punktów ujętych w programie.

3.      OIT "Błękitna" jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i usunięcie uchybień ,jeśli to możliwe w rozsądnym czasie wyznaczonym przez uczestnika oraz do udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi listem poleconym lub drogą mailową w terminie do 21 dni.

4.      OIT "Błękitna" ma obowiązek dokonania zwrotu całości lub części już dokonanych wpłat za imprezę oraz innych uzasadnionych roszczeń w terminie 10 dni od daty końcowej wyjazdu lub od daty odwołania imprezy lub od daty uznania reklamacji.

5.      Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych wyrządzonych przez siebie szkód w czasie trwania imprezy na rzecz OIT "Błękitna" lub osób trzecich.

6.      OIT "Błękitna" ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (za granicą).

7.      Niniejsze warunki uczestnictwa i oferta stanowią integralną część umowy.

8.     Stronami umowy są: OIT "Błękitna" i Uczestnik imprezy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W warunkach nie uregulowanych umową z Uczestnikiem zastosowanie mają odpowiednio:

   - Ustawa o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia: 24.11.2017r,

   - przepisy Kodeksu cywilnego.

Do rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikających z niniejszych warunków uczestnictwa OIT "Błękitna"

określa jako właściwy Sąd Rejonowy w Kaliszu.

ORGANIZACJA IMPREZ TURYSTYCZNYCH "Błękitna"

mgr JOANNA KIERUZEL